Fullständiga säljvillkor

1. Dalarna J.Ö Auktionsbyrå AB ÅTAGANDE

Dalarna J.Ö Auktionsbyrå AB åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Dalarnas Auktionsbyrå har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Dalarnas Auktionsbyrå bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

2. INLÄMNING

2.1 Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han lämnar till Dalarnas Auktionsbyrå för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål.

2.2 Om säljaren ej äger föremålet, som han lämnar till försäljning, skall han i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Dalarnas Auktionsbyrå är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet.

2.3 Så snart Dalarnas Auktionsbyrå beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, skall ett skriftligt / digitalt försäljningsavtal upprättas mellan Dalarnas Auktionsbyrå och säljaren.

2.4 Dalarnas Auktionsbyrå förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Dalarnas Auktionsbyrå bedömer som väsentliga.

2.5 Säljaren eller den som inlämnar föremål är skyldig att upplysa Dalarnas Auktionsbyrå om kända fel och brister hos föremålet.

2.6 Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Dalarnas Auktionsbyrå återkalla försäljningsuppdraget senare än tre dagar innan föremålet börjar visas för allmänheten. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall han ersätta Dalarnas Auktionsbyrå för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 4.1 beräknat på utropspriset.

2.7 Alla transporter av föremål till och från Dalarnas Auktionsbyrå sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

3. KATALOGISERING

3.1 Dalarnas Auktionsbyrå har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt hur föremål skall avbildas på Internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Dalarnas Auktionsbyrå egendom och får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

3.3 Utropspriset är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet inför auktionen. Utropspriset utgör endast en bedömning och en vägledning för köpare och det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset.

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

4.1 För varje auktionspost uttages vid försäljning en provision om 15% inkl. moms av det klubbade beloppet samt en fast slagavgift om 50 kronor inkl. moms.

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

5.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Dalarnas Auktionsbyrå mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till ett värde maximalt motsvarande utropspris minus försäljningsavgifter eller klubbat pris minus försäljningsavgifter, om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits.

5.2 Dalarnas Auktionsbyrå ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

5.3 Dalarnas Auktionsbyrå kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.4 Dalarnas Auktionsbyrå är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1.

5.5 Dalarnas Auktionsbyrå ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

6. BEVAKNING

6.1 Med bevakning avses att Dalarnas Auktionsbyrå för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Acceptpriset får inte överstiga utropspriset. Överenskommet acceptpris skall godkännas av Dalarnas Auktionsbyrå och skall bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Dalarnas Auktionsbyrå.

6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset eller klubbas utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.

6.3 Dalarnas Auktionsbyrå har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till acceptpriset.

7. REDOVISNING

7.1 Efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

8. UTBETALNING

8.1 Utbetalning till säljaren sker senast trettio (30) dagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation eller hävning ej skett.

8.2 Dalarnas Auktionsbyrå håller erhållna betalningar från köpare avskilda på klientmedelskonto i enlighet med lagen om redovisningsmedel.

8.4 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 8.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Dalarnas Auktionsbyrå och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Dalarnas Auktionsbyrå har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen såvida inte särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.5 Om säljaren har förfallen skuld hos Dalarnas Auktionsbyrå äger Dalarnas Auktionsbyrå rätt att kvitta sådan skuld före betalning görs till säljaren.

9. OSÅLDA FÖREMÅL

9.1 Om ett föremål inte säljs och om inte annat avtalats har Dalarnas Auktionsbyrå rätt att utan föregående meddelande omförsälja föremålet på auktion igen. Om föremålet redan har varit på auktion tre gånger så äger Dalarnas Auktionsbyrå rätt att publicera föremål ytterligare tre gånger. Föremål som inte ska omförsäljas skall hämtas senast 7 dagar efter auktionen.

9.2 Om föremålet ej hämtats enligt punkt 9.1 äger Dalarnas Auktionsbyrå rätt att skänka föremålet till välgörande ändamål eller omförsälja föremålet med reducerat bevakningspris även utan säljarens skriftliga godkännande.

9.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Dalarnas Auktionsbyrå äger Dalarnas Auktionsbyrå rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

9.4 Vid säljarens underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Dalarnas Auktionsbyrå, eller att hämta osålda föremål enl. punkt 9.1, äger Dalarnas Auktionsbyrå rätt att vidta följande åtgärder:
(I) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.
(II) Omförsäljning av föremålet för säljarens räkning. Dalarnas Auktionsbyrå har full och oinskränkt rätt att bestämma auktionsform, utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Dalarnas Auktionsbyrå äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Dalarnas Auktionsbyrå har gentemot säljaren.

10. ANSVAR FÖR FEL

Om Dalarnas Auktionsbyrå gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har Dalarnas Auktionsbyrå rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Dalarnas Auktionsbyrå kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Dalarnas Auktionsbyrå tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

Vi garanterar inte att tjänsterna på http://dalarnasauktionsbyra.se är ständigt tillgängliga. Dalarnas Auktionsbyrå ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.


11. PERSONUPPGIFTER, PENNINGTVÄTT MM

11.1 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Dalarnas Auktionsbyrå tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Dalarnas Auktionsbyrå, används för administration och fullgörelse av Dalarnas Auktionsbyrå skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev m.m.

11.2 Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

11.3 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till företag som Dalarnas Auktionsbyrå samarbetar med.

11.4 Dalarnas Auktionsbyrå tillämpar lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning bygger på tvingande EU-direktiv. Ytterligare personuppgifter kan som en följd av detta komma att behandlas av Dalarnas Auktionsbyrå.

11.5 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Dalarnas Auktionsbyrår har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Dalarnas Auktionsbyrå rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Dalarnas Auktionsbyrå.
För mer information om Dalarnas Auktionsbyrå hantering av personuppgifter se Dalarnas Auktionsbyrå integritetspolicy.


12. FORCE MAJEURE

Dalarnas Auktionsbyrå är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Dalarnas Auktionsbyrå fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.


13. TVIST

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

KONTAKT

Dalarnas Auktionsbyrå AB

Häradsvägen 24

784 34 Borlänge

0243 - 23 67 90

info@dalarnasauktionsbyra.se

Stockholmsfilial

Essinge brogata 4

112 61 Stockholm

08-508 677 30

Öppettider

Borlänge:
Tisdagar & onsdagar kl. 9.00-12.30, 13:30-18.00,

Essinge brogata 4, Sthlm:

Måndagar 12:00-17:00
Onsdagar 09:00-13:00

FÖLJ OSS

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.